Leveringsvoorwaarden Print & Copy / Klein Gefo BV, ingeschreven bij de K.v.K. te Venlo onder nr.: 12030356

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven.
b. Leverancier: Print & Copy.

Artikel 2: Algemeen
Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard, tenzij hier schriftelijk overeenstemming over is.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

Artikel 3.1: Opdrachtbevestiging
1. Opdrachten kunnen via onze website of per mail opgegeven worden.
2. Opdrachten worden alleen geaccepteerd met een opdrachtbevestiging. Heeft u 24 uur na het sturen van uw
opdracht geen opdrachtbevestiging ontvangen, neemt u dan contact op met onze verkoopafdeling: 077 – 387 50 83.
De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet verwerkte bestanden zonder opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Annulering opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Indien uw opdracht reeds in druk is genomen is annulering niet meer mogelijk.

Artikel 4.1. : Annulering van de order door leverancier
De leverancier is na ca. 8 werkdagen gerechtigd de door de opdrachtgever geplaatste order te cancelen en of te verwijderen uit het order systeem, indien er geen betaling volgt na plaatsing van de order en indien opdrachtgever niet reageert op per mail doorgestuurde opdrachtbevestigingen, berichten en of drukproeven. De leverancier zal 1 x voor het aflopen van deze termijn de opdrachtgever informeren dat de order uit het order systeem zal worden verwijderd. Zie tevens artikel 7.2

Artikel 5: Prijs

1. Onze prijzen zijn gebaseerd op contante betalingen, of elektronische betalingen vooruit /telefonisch vooruit.
2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten.
4. Alle genoemde prijzen van full color offset drukwerk in onze online shop, zijn excl. DTP, opmaak of lay out.
5. Alle vermelde prijzen in onze online webshop gaan uit van aanlevering door de opdrachtgever van een drukgereed bestand.
Indien de opdrachtgever een bestand aanlevert, dat niet drukgereed is, dan kan de leverancier dit bestand tegen een vooraf afgesproken prijs voor u drukgereed maken. Het aanleveren van een onjuist drukbestand zal de levering vertragen.
6. Alle prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke
informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Betalingstermijn
1. Betaling van goederen besteld via onze webshop of via de mail, dienen altijd vooruit te geschieden, via Ideal, Sofort banking of op vooruitbetaling per bank binnen 8 werkdagen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, tenzij anders is overeengekomen. Zie ook artikel 7.2. Indien gewenst kunnen wij u per mail een digitale faktuur vooruit sturen.
2. Indien via onze webshop of via digitale faktuur is besteld met de optie vooruitbetaling betaling per bank en de betaling niet binnen 8 werkdagen is ontvangen, is de leverancier gerechtigd uit administratieve redenen de order zonder verdere opgaaf van redenen te cancelen. (Zie ook artikel 4.1. –  Annulering van de order door leverancier)
3. De leverancier is gerechtigd extra betaling te vragen voor de gemaakte extra kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
4. Bij niet tijdige betaling, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; deellevering; transportkosten; gratis bezorgen.
1. Levering geschiedt via UPS, DPD of PostNL.
2. De leverancier is gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico van vervoer.
4. De transportkosten zijn voor rekening van de leverancier. (Geen transportkosten)
De minimum orderwaarde dient daarbij wel 50,00 Euro excl. BTW te bedragen voor Nederland en 125,00 Euro excl. BTW  voor België, beneden dit bedrag zijn de transportkosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico van vervoer.

Artikel 9: Levering via PostNL of UPS en DPD
1. Bestellingen via onze webshop worden afgeleverd door PostNL, UPS, of DPD tenzij anders overeengekomen. Alle (post) pakketten worden over het algemeen de volgende werkdag of binnen 2 dagen bezorgd (95%) na gereed komen van het product. Indien er niemand aanwezig is, dan dient u zelf het pakket op te halen bij het postkantoor of UPS depot. Houdt u er rekening mee dat dit pas kan op de volgende werkdag.
2. Het versturen van pakketten via PostNL DPD of UPS is geheel op eigen risico van de klant.
3. De leverancier is niet verantwoordelijk als levering niet binnen de gestelde termijn plaats kan vinden.

Artikel 10: Termijn van levering,  Express- en Spoedleveringen
1. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet kunnen behalen van een bepaalde leverdatum.
2. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

3.
 Veel van de producten kunnen onder “Express” of “Spoed” leveringsconditie worden besteld en geleverd tegen een toeslag.
Express leveringen duren ca. 3-4 werkdagen en Spoed leveringen ca. 2 werkdagen. Deze levertijden hebben een indicatieve strekking en hoewel deze levertijden in de praktijk voor 98% worden gehaald, kunnen er altijd factoren zijn welke een uitzondering veroorzaken.

De levertijd gaat in vanaf het moment dat de leverancier de opdracht en de bijbehorende bestanden heeft ontvangen en goedgekeurd en tevens de betaling heeft ontvangen. De leverancier zal daarna binnen 12 uur een bevestiging van de order mailen naar de opdrachtgever. Niet geschikte bestanden zullen de levertijd vertragen, de leverancier zal in dat geval dat z.s.m. melden aan de opdrachtgever.

De gestelde levertijden gaan in voor orders welke voor 12.00 uur ‘s-morgens (werkdagen) zijn geplaatst, wordt er later aangeleverd dan zal dit de levertijd met 1 dag verlengen. Gesproken wordt over werkdagen, het weekend- of feestdagen tellen hierbij dus niet mee.

De leverancier kan ook bij Express- of Spoedleveringen niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet kunnen behalen van een vermelde leverdatum. De leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de vermelde levertijden, tenzij er uitdrukkelijk een schriftelijke finale deadline tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 11: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

Artikel 12: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, via de mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 13: Gratis bestandscontrole – Zet-, druk- of andere proeven, eigendom zetwerk, bestanden en drukproeven
1a. Gratis Bestandscontrole. De door de opdrachtgever verstrekte bestanden, worden onderworpen aan een Gratis bestandscheck.
De gratis bestandscheck controleert alleen de belangrijkste zaken, zoals formaat, kleurindeling (RGB of CMYK) en eventuele fontsconversie naar paden, krommen of contouren. Een diepere bestandscheck wordt niet gemaakt. Ondanks goedkeuring van de bestanden (Gratis bestandscheck) door de leverancier blijft de opdrachtgever ten alle tijden verantwoordelijk voor een juiste bestandsaanlevering. Indien er bij druk toch zaken fout gaan, door bijvoorbeeld lagen in het bestand welke niet zijn samengevoegd of andere fatale fouten, welke niet met de Gratis bestandscontrole aan het licht komen, wordt elke aansprakelijkheid hieromtrent door de leverancier afgewezen.
1b. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven
voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door
de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
5. Alle door de leverancier vervaardigde zetwerk, ontwerpen, bestanden, drukproeven, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
6. De leverancier is niet gehouden de in lid 5 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

Artikel 14: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetwerk, ontwerptekeningen, modellen, drukproeven, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen,  stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan er in sommige gevallen hiervan worden afgeweken, echter het verstrekken van files is niet Gratis, omdat de verstrekte files vaak dienen te worden aangepast voor universeel gebruik.

Artikel 16: Opmaak voorwaarden
1.  Drukwerk kunt u aanleveren in de volgende Mac / PC bestanden:
•   JPG (300 DPI, CMYK kleuropmaak)
•   PDF (CMYK, (geen RGB kleuren) 300 DPI, naar  PDF/X-3 standaard)
•   Een PDF dossier dient compatibel zijn met de norm van ISO PDF/X-3:2002.
•   Gelieve het PDF altijd als PDF versie 1.3 op te slaan (compatibel met Acrobat 4.0).
•   Zwart dient 100% K te zijn opgemaakt en niet 100% CMYK
•   TIFF (300 DPI)
2.  Overige voorwaarden:
•   1 , 3 of 5 mm afloop (afhankelijk van het item) aan alle zijden (GEEN kaders en GEEN paskruizen plaatsen bij full color drukwerk)
•   Tekst moet minimaal ca. 5 – 10 mm van de snij rand af staan (afhankelijk van het gekozen item)
•   Alle fonts omzetten naar lettercontouren
•   Uw afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met een resolutie van 300 dpi
•   Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100% ingesloten zijn en tekst, beeld- en lijn compressie uitgezet zijn.
•   Lagen in bestanden dienen samengevoegd te worden, evenals transparanties. Bij twijfel, lever altijd aan in JPEG.
3.  Bij het niet aanhouden van bovenstaande voorwaarden is de leverancier in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor
druk- en/of snijfouten.

Artikel 17: Afwerking (snijden, vouwen, rillen etc.)
1. Indien in onze brochure of webshop niet uitdrukkelijk anders vermeld worden alle gerilde en/of gestanste drukwerken
ongevouwen geleverd.

Artikel 18: Overmacht

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 19: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de vermelde levertijden.
Alle vermelde levertijden hebben een indicatieve strekking, maar worden in de praktijk voor 98% gehaald.
De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade bij te late levering.
5. Afwijkingen in het drukwerk. De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model, respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, dit kunnen geen redenen zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Indien fouten of afwijkingen in het drukwerk zijn ontstaan door foutief aangeleverde bestanden of verborgen fouten in bijvoorbeeld aangeleverde PDF files, zoals het niet samenvoegen van lagen, het niet omzetten van fonts naar krommen of paden is de leverancier in geen geval aansprakelijk voor de daardoor ontstane afwijkingen in het drukwerk.

Artikel 20: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.